کنترل پنل سرچاهی چیست؟

کنترل فشار چاه های نفت و گاز به منظور قطع و وصل سریع در زمان اندازه گیری از اصول اولیه و بسیار مهم تامین ایمنی مورد نظر است. کنترل پنل سرچاهی با ایجاد سیستمی به نام سیستم قطع ایمن safety shut down کنترل دلخواه و به موقع را از نظر باز و بسته کردن صحیح چاه اعمال می نماید . این سیستم در مواقع ضروری مسیر عبور سیال را بر اساس اخطارهای مختلفی که دریافت می کند، مسدود می نماید همچنین در مواقع عادی نیز این سیستم اعمال فوق را از طریق حسگرهای مربوطه تشخیص و اعلام و متعاقب آن چاه با روش های ایمن و صحیح بسته می شود. یکی از این حسگرها fusible plug است که به حرارت حساس بوده و به محض احساس حرارت غیر عادی با ارسال علائم به سیستم باعث بسته شدن چاه می شوند و در نهایت باز و بسته شدن چاه توسط دو شیر ایمنی انجام می پذیرد. شیر ایمنی زیر سطحی (Sub Surface Safety Valve) یا (SSSV) شیر ایمنی سطحی (Surface Safety Valve) یا (SSV) این سیستم ها از یک مدار کنترل منطقی برای تامین (ESD (Emergency Shut Down جهت باز و بسته کردن شیرهای فوق استفاده می کند این مدار منطقی می تواند به صورت نیوماتیک، هیدرولیک و یا الکترونیک باشد.

کنترل پنل سرچاهی با ایجاد سیستمی به نام سیستم قطع ایمن safety shut down کنترل دلخواه و به موقع را از نظر باز و بسته کردن صحیح چاه اعمال می نماید .