آشنایی با mud balance

ﻣﻨﻈـﻮر از ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﮔﻞ ﺣﻔﺎری در واﻗـﻊ تعیین ﭼﮕـﺎﻟﻲ ﮔـﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑﺮﺣﺴـﺐlb/ft3 وﻳـﺎ (lb/gal (ppg ﮔـﺰارشﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی آن از وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮازوی ﮔﻞ یا mud balance اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. وزن ﮔـﻞ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓﺸـﺎر و ﻋﻤـﻖ ﺳـﺎزﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در آن ﺣﻔـﺎری ﺻـﻮرت ﻣﻴﮕﻴـﺮد ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴﺸـﻮد و اﻳـﻦ وزن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد وزن اﻓﺰا ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﮔﻞ ﺣﻔﺎری بسیار مهم است. زیرا به‌طور کلی گل حفاری دارای خواص متنوعی است که تغییر در هریک از این خواص، می‌تواند موجب تغییر در ویژگی‌ها و کاربردهای گل شود. در صنایع حفاری، به‌خصوص حفاری چاه‌های گازی و نفتی، مسئله mud balance از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌طور خلاصه این ویژگی می‌تواند در کنترل فشار زیرزمینی و انتقال دهنده‌های حفاری نقشی مهم داشته باشد.

مطالعه بیشتر درباره mud balance