آشنایی با mud circulation system

اجزاء تشکیل دهنده mud circulation system:

1- پمپ‌های گل(pumps)
که گل را با فشار به داخل رشته‌های حفاری و از آنجا به درون چاه پمپ می‌کند.
2- Stand pipe
لوله‌ای عمودی که گل از آن به داخل Kelly hose منتقل می‌شود.
3- Kelly hose
شیلنگ مرتجعی است که گل حفاری را از stand pipe به Kelly منتقل می‌کند.
4- Kelly و رشته‌های حفاری
که گل از درون آنها به مته می‌رسد و سپس وارد فضای حلقوی بین رشته های حفاری و دیواره چاه می‌شود.
5- فضای حلقوی (annulus)
گل حفاری به همراه کنده‌های حفاری از داخل فضای حلقوی  چاه به سطح می‌رسند.در واقع به فضای بین رشته های حفاری و دیواره چاه ، فضای حلقوی گویند.
6- Shale shaker
غربالی است با مِش‌های مختلف که هر کدام کنده‌های حفاری با سایز‌های مختلف (در حد بزرگ‌تر از ماسه و رس) را از گل جدا می‌کنند.
7- Desilter  و desander
قسمت‌های ریز کنده‌های حفاری، در سایزهای رس و شن که توسط shale shaker قابل جدا شدن نیستند، را جدا می‌کنند.

عملکرد mud circulation system:
در هر دکل به طور معمول 3 پمپ وجود دارد، معمولا 1 پمپ آن standby (خاموش، اما آماده برای استفاده) و 2 پمپ آن روشن است. با پمپ‌ کردن گل حفاری از محفظه گل، گل بداخل Stand pipe منتقل می‌شود و سپس از طریق آن به Kelly hose که یک شلنگ مرتجع است، منتقل می شود. به دلیل ارتجاعی بودن این شلنگ از نوسان swivel جلوگیری می‌شود. گل حفاری بعد از Kelly hose بداخل Kelly و از آن جا به رشته‌های حفاری و مته منتقل می‌شود. گل خارج شده از مته به همراه کنده‌های حفاری از داخل فضای حلقوی (annulus) به سطح می‌رسد و از آن‌جا که گل حفاری ما به کنده‌های حفاری آلوده شده است، این کنده‌ها توسط shale shaker ,desander و desilter جدا شده و گل حفاری دوباره توسط پمپ به داخل چاه فرستاده می‌شود.

مطالعه بیشتر درباره mud circulation system