معرفی استاد

کارشناس ارشد مهندسی حفاری

مهارت ها

آشنایی با نرم افزار لندمارک 90%
مهارت در تدریس 90%
کدنویسی متلب 80%

ارسال پیغام