معرفی استاد

کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف

مهارت ها

آشنایی با نرم افزار ژئولاگ 90%
مهارت در تدریس 90%
تفسیر لاگ 80%

ارسال پیغام