معرفی استاد

محمدجواد شریفی کارشناس ارشد مهندسی بهره برداری

ID تلگرام:

مهارت ها

شبیه سازی خطوط جریانی با پایپ سیم 90%
احاطه بر دروس مهندسی بهره برداری 80%
مهارت در تدریس 90%

ارسال پیغام